Datum November 2012

110 of 14 items

Da li ljudi zaista imaju slobodnu volju?

by REC

Ako „slobodna volja“ znači da Bog ljudima daje priliku da prave izbor koji zaista utiče na njihovu sudbinu, onda da, ljudi imaju slobodnu volju. Greh koji je u svetu danas direktno je povezan sa izborom koji su doneli Adam i Eva. Bog je stvorio svet prema svom liku, i to je podrazumevalo sposobnost izbora. Međutim, […]

Da li postoji apsolutna/univerzalna istina?

by REC

Da bi bili u stanju da razumemo da li postoji tako nešto kao apsolutna istina / univerzalna istina, treba da počnemo sa definicijom istine. Istina je u rečniku definisana kao “saobražavanje sa činjenicama ili stvarnosti; izjava za koju je dokazana da je istinita; realnost ili stvarnost.” Neki ljudi bi danas rekli da realno istina ne […]

Da li je anihilizam biblijski?

by REC

Anihilizam (uništenje ∕poništavanje) je verovanje da nevernici neće iskusiti večnu patnju u paklu, već da će se radije “ugasiti” posle smrti. Verovanje u anihilizam(uništenje ∕poništavanje) je posledica pogrešnog shvatanja jedne ili više sledećih doktrina: (1) posledice greha, (2) pravednosti Božije, (3) prirode pakla. U odnosu na prirodu pakla, anihilisti pogrešno shvataju značenje ognjenog jezera. Očigledno […]

Kome se molimo – Ocu, Sinu ili Svetom Duhu?

by REC

Sve molitve treba da budu usmerene našem trojedinom Bogu – Ocu, Sinu i Svetom Duhu. Biblija nas uči da možemo da se molimo jednom ili svoj trojici zato što su njih trojica jedno. Ocu se molimo kao što se molio psalmista: “Slušaj viku moju care moj i Bože moj! Jer se tebi molim, Gospode!” (Psalam […]

Propoved episkopa Rojala U. Grotea prilikom kanonske posete beogradskoj parohiji

by REC

Sv.Pavle je napisao sledeće reči u Poslanici Filipljanima 2,5: „Budite jedni prema drugima kao što je Hrist Isus.“ Imajte ovakav um – neka ono što je Hrist učinio oblikuje vaš um, oblikuje način vašeg razmišljanja – ne samo sada, već uvek.  Budite oblikovani od strane Hrista – gledajte na ono što je On učinio – […]

Šta se dešava sa onima koji nikada nisu imali priliku da čuju za Isusa?

by REC

Svi ljudi su odgovorni pred Bogom, bilo da su “čuli za Njega” ili ne. Biblija jasno govori da se Bog otkrio kroz prirodu (Rimljanima 1:20) i u ljudskim srcima (Knjiga Propovednika 3:11). Problem je u tome da je ljudski rod grešan; svi mi smo odbacili znanje o Bogu i pobunili se protiv Njega (Rimljanima 1:21-23). […]

Šta Biblija uči o Svetoj Trojici?

by REC

Najteža stvar u vezi Hrišćanskog koncepta Trojstva je taj da ne postoji način da se ono adekvatno objasni. Trojstvo je koncept koji je za bilo koje ljudsko biće nemoguće u potpunosti shvatiti, a kamoli objasniti. Bog je definitivno veći od nas, samim tim ne treba da očekujemo da smo u stanju da ga u potpunosti […]

Zašto neki veruju u Boga a drugi ne?

by REC

Bog je odlučio da dovede grešnike do spasenja preko propovedanja evanđelja.  „Bog je hteo ludošću propovedanja spasiti one koji veruju.“ (1.Korinćanima 1,21)  I upravo zbog ovog razloga Hristos je dao Crkvi zadatak odlaska u svet i propovedanja evanđelja svakoj osobi (Matej 28,19.20).  Osim mrtvorođenčadi, i mentalno retardiranih osoba noje nisu u mogućnosti da shvate značaj […]

Pakao

by REC

Novi zavet na pakao gledao kao na konačno prebivalište osuđenih na večnu kaznu na poslednjem sudu (Matej 25,41-46; Otkrivenje 20,11-15).   Opisan je kao mesto tame i ognja (Juda 7,13), „škrguta zubi“ (Matej 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30), ili mesto uništenja (2.Solunjanima 1,7-9; 2.Petrova 3,7; 1.Solunjanima 5,3) i mučenja (Otkrivenje 20,10; Luka 16,23).  Ovi termini su […]

Stvarnost otkupljenja

by REC

Isus u Jovanu 3,14.15. predstavlja pojedinosti načina spasenja u razgovoru sa Nikodimom. Odabrao je starozavetnu ilustraciju spasenja: „Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovečiji, da svako ko veruje u njega ima život večni.“ U Brojevima 21 nalazimo potpuni zapis o zmiji u pustinji. Nakon što su napustili Egipat, […]