Naša vera je prvenstveno u tome da sledimo Isusovo učenje.

Verujemo da je Božja osnovna priroda ljubav.

Bibliju shvatamo ozbiljno, ali ne uvek doslovno.

Verujemo da Bog govori kroz druge kulture, tradicije i religije.

Verujemo da će Božja ljubav na kraju spasiti sve.

Verujemo da rodni identitet nije sam po sebi pogrešan.

Verujemo da je obožavanje koje Bog želi jeste da činimo pravdu.

Mi prihvatamo drevnu tradiciju, a istovremeno slušamo sveža usmeravanja od Svetog Duha.

Verujemo da su istorija, nauka i razum darovi od Boga i da su autoritativni izvori istine i Božjeg otkrivenja.

Verujemo da kao ograničena bića koja govore o neograničenom Kreatoru, treba da imamo poniznost i spremnost da učimo, rastemo i evoluiramo.

Verujemo da se upravo u našoj različitosti najviše odražava Njegovo božanstvo.

***

Nazivajući sebe hrišćanima, smatramo da smo mi hrišćani koji…

1. Veruju da praćenje Isusovog puta i učenja može dovesti do osvešćivanja i  iskustvenog saznanja Svetosti i Jedinstva i Povezanosti svih živih bića;

2. Potvrđujemo da Isusova učenja pružaju jedan od mnogih načina da se iskusi Svetost i Jedinstvo života, i da smo slobodni da crpimo znanje iz različitih izvora mudrosti na našem duhovnom putu;

3. Tražimo zajednicu koja uključuje sve ljude, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

• Konvencionalne hrišćane i skeptike koji tragaju,

• Vernike i agnostike,

• žene i muškarce,

• ljude svih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta,

• ljude svih klasa i sposobnosti;

4. Znamo da je način na koji se ponašamo jedni prema drugima najpotpuniji izraz onoga u šta verujemo;

5. Nalazimo blagoslov u traganju za razumevanjem i verujemo da postoji veća vrednost u stalnom preispitivanju nego prihvatanju aposluta;

6. Težimo miru i pravdi među svim ljudima;

7. Nastojimo da zaštitimo i obnovimo integritet naše Zemlje;

8. Posvećujemo se putu doživotnog učenja, saosećanja i nesebične ljubavi.

***

Mi verujemo da je Episkopalna zajednica u Srbiji ukorenjena u učenju istorijske crkve sadržanom u postulatima hrišćanske vere i učenju svih Vaseljenskih sabora crkve.

Međutim, svoja uverenja izražavamo na relevantan, moderan i pristupačan način.

Ne vidimo crkvu kao zgradu ili denominaciju ili posebnu grupu ljudi, već sve ljude koji postoje.

Prvobitno značenje reči je ukazivalo na one koji su se okupljali, nasumično, na trenutak, da ćaskaju, smeju se, plaču ili dele svoje živote. Tržnica čovečanstva, gde je svaka osoba imala pravo da postoji i odigra svoju ulogu.

Tu smo da upoznamo bilo koga, da budemo samo jedni od onih koji se okupljaju, da sve ljude smatramo jednakima i sve sposobnima da daju svoj doprinos.

Ne smatramo se drugačijima od drugih, niti verujemo da imamo sve odgovore ili da možemo biti izvor celokupne mudrosti.

Verujemo da svako ima ulogu u razgovoru i drami života. Svi se moramo uključiti, i u međusobnom povezivanju koje se onda dogodi, svi mi imamo i da pružimo, i da primimo, i da zajedno rastemo ka boljem i humanijem razumevanju.

***

(Symbolum Apostolorum)

Verujem u Boga, Oca Svemogućeg,
Tvorca neba i zemlje,
I u Isusa Hrista, Sina Njegovog Jedinorođenog,
Gospoda našeg,
koji je začet od Svetoga Duha,
rođen od Device Marije,
stradao za vreme Pontija Pilata,
raspet, umro i bio pogreben,
koji je sišao u ad,
trećeg dana vaskrsao iz mrtvih,
vazneo se na nebesa,
i sedi sa desne strane Oca Svemogućega,
odakle će doći ponovo da sudi živima i mrtvima.
Verujem u Svetoga Duha,
u svetu sabornu (katoličansku) Crkvu,
zajednicu svetih,
u oproštenje greha,
vaskrsenje tela,
i život večni.
Amin.

NIKEJSKO – CARIGRADSKI SIMBOL VERE

 Verujemo u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.
I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; rođenog, a ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;
Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa, i utelovio se od Duha Svetoga i Marije Deve, i postao čovek;
I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;
I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;
I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;
I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornoga, Koji od Oca (i Sina) ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.
U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.
Ispovedamo jedno Krštenje za oproštenje grehova.
Čekamo vaskrsenje mrtvih.
I život budućega veka.
Amin.

ATANASIJEVO VEROISPOVEDANjE

Atanasijevo veroispovedanje
1.Da bi ko bio spasen: pre svega, neophodno je da drži katoličansku veru.
2.Ko ne sačuva ovu veru celovitu i neiskvarenu, sigurno će propasti za večnost.
3.A katoličanska vera je ova: da obožavamo jednoga Boga u Trojici i Trojicu u Jedinstvu;
4.Ne mešajući Lica, niti pak deleći suštinu.
5.Jer jedno je lice Oca: drugo Sina: i drugo Svetoga Duha.
6.Ali Božanstvo Oca, Sina i Svetoga Duha je jedno: jednako u slavi i večnom veličanstvu.
7.Kao što je Otac: takav je i Sin: i takav je i Sveti Duh.
8.Otac nije stvoren: Sin nije stvoren: i Sveti Duh nije stvoren.
9.Otac je bezgraničan: Sin je bezgraničan: i Sveti Duh je bezgraničan.
10.Otac je večan: Sin je večan: i Sveti Duh je večan.
11.Pa ipak, nisu tri večna, već je jedan večan.
12.Kao što nisu ni tri nestvorena: niti tri bezgranična: već je jedan nestvoren i jedan bezgraničan.
13.Tako, kao što je Otac svemoćan: Sin je svemoćan: i Sveti Duh je svemoćan.
14.Pa ipak nisu tri svemoćna, već je jedan svemoćan.
15.Tako je Otac Bog: Sin je Bog: i Sveti Duh je Bog.
16.Pa ipak nisu tri Boga: već je jedan Bog.
17.Tako, kao što je Otac Gospod: Sin je Gospod: i Sveti Duh je Gospod.
18.Pa ipak nisu tri Gospoda: već je jedan Gospod.
19.Jer kao što nam nalaže hrišćanska istina: da priznajemo svako Lice po sebi kao Boga i Gospoda:
20.Tako nam katoličanska vera brani: da kažemo, tri su Boga, ili tri Gospoda.
21.Otac nije ni od čega načinjen: niti je stvoren, niti je rođen.
22.Sin je jedino od Oca: nije načinjen, niti je stvoren: već je rođen.
23.Sveti Duh je od Oca i od Sina: nije načinjen, niti je stvoren, niti je rođen: već proističe.
24.Tako je jedan Otac, a ne tri Oca: jedan Sin, a ne tri Sina: jedan Sveti Duh, a ne tri Sveta Duha.
25.I u ovoj Trojici, nijedan nije pre ili posle drugoga: nijedan nije veći ili manji od drugoga.
26.Već su sva tri Lica zajedno večna i jednaka.
27.Tako da u svim stvarima, kao što je već rečeno: treba obožavati Jedinstvo u Trojici i Trojicu u Jedinstvu.
28.Zato onaj koji bi bio spasen, mora ovako razumeti Trojicu.
29.Nadalje, neophodno je za večno spasenje: da takođe ispravno veruje u utelovljenje našega Gospoda Isusa Hrista.
30.Jer prava vera, u koju verujemo i koju ispovedamo jeste: da je naš Gospod Isus Hristos, Sin Božji, Bog i čovek.
31.Bog, po suštini Oca; rođen pre svih vekova: i čovek, po suštini majke, rođen u svetu.
32.Savršeni Bog: i savršeni čovek, rezumne duše i ljudskoga tela.
33.Jednak Ocu, po svome Božanstvu: i manji od Oca po svojoj ljudskosti.
34.Koji, iako je Bog i čovek; ipak nije dva, već jedan Hrostos.
35.Jedan; ne zato što se Božanska priroda preobratila u telo: već zato što je Bog preuzeo ljudsku prirodu na sebe.
36.Jedan, ne kroz mešanje suština: već kroz jedinstvo Osobe.
37.Jer kao što su razumna duša i telo jedan čovek: tako su Bog i čovek jedan Hristos;
38.Koji je patio radi našega spasenja: sišao u Had: i trećeg dana vaskrsao iz mrtvih.
39.On se vazneo na Nebesa, i sedi s desne strane Oca svemogućega.
40.Odakle će doći ponovo da sudi živima i mrtvima.
41.O čijem dolasku će svi ljudi ustati ponovo u svojim telima;
42.I odgovarati za svoja dela.
43.I oni koji su činili dobro otići će u život večni: a oni koji su činili zlo, u večni oganj.
44.Ovo je katoličanska vera: onaj koji ne veruje istinski u nju, ne može biti spasen.
 ***
Mission
Baptized Christians of all ages are invited to worship and partake of the Lord’s Table with us. Because we worship together as families, squirming children and chattering babies are loved and welcomed in the service while they grow and learn to worship.
Description
We are a welcoming congregation devoted to the proclamation of the Gospel of Jesus Christ in Word and Sacrament. We invite you to learn more about us and join us for worship. Holy Communion at the Lord’s Table is central to our worship and the source of all we do. It defines our relationships, strenghtens our souls, and confronts us with the realities of Christian living. We invite you to experience traditional Anglican worship and Biblical preaching and instruction with us. All worship services follow the Anglican Prayer Book, an ancient tradition that guides our worship and teaches us how to pray. Prayer Book worship allows worshipers of all ages and traditions to unite with each other to offer praise to our Lord.