Čitaonica

1120 of 117 items

Slika Hristova

by fr.Petar

„Jer koje je unapred znao, njih je predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina, da on bude prvenac među mnogom braćom“ (Rim 8,29). To je neshvatljivo veliko obećanje koje je dato onima koji su pozvani da slede Isusa Hrista, da će biti jednaki Hristu. Oni treba da nose njegovu sliku kao braća prvorođenog Sina Božijeg. […]

ODLUKA I PLOD

by fr.Petar

‘Ne bojte ih se dakle; jer ništa nije skriveno što se neće otkriti, niti tajno što se neće doznati. Što vam govorim u mraku, kažite na svetlosti; i što na uho čujete, objavite sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Nego se više bojte onoga koji može i dušu i telo da upropasti […]

S BLAGOŠĆU I SA POŠTOVANjEM

by fr.Petar

Kada prvi put čujemo reč apologetika, neki od nas pomisle na modernu reč izvinjenje. Često smo skloni da zaključimo da je uloga apologetike da se izvinjava zbog hrišćanske vere. Ipak, reč apologija proizilazi iz grčke reči apologia, što znači ‘dati odgovor’ ili ‘odbraniti’. Apologetika nije izvinjavanje, to je odgovor – odbrana onoga što verujemo. Apostol […]

Blagovest – naveštenje Gospodnje (premešteno slavlje sa 25.marta)

by fr.Petar

Molitva dana: Izlij svoju milost u naša srca, o Gospode, da mi koji znamo utelovljenje Tvoga Sina Isusa Hrista, objavljeno od anđela Devici Mariji, možemo Njegovim krstom i mukom biti dovedeni do slave Njegovog vaskrsenja; koji živi i caruje sa Tobom, u jedinstvu Svetoga Duha, jedan Bog, sada i zauvek. Amin.       Čitanja […]

HRISTOS VASKRSE! VAISTINU VASKRSE!

by fr.Petar

Molitva dana: Bože, radi našeg otkupljenja Ti si svoga Jedinorođenoga Sina predao u smrt na krstu i njegovim slavnim vaskrsenjem nas oslobodio sile neprijatelja; daj da svakodnevno umiremo grehu, da bismo zauvek mogli živeti sa Njim u radosti Njegovog vaskrsenja;  po istom Gospodu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji sa Tobom i Svetim Duhom živi […]

Veliki petak

by fr.Petar

Veliki petak (grč. Μεγάλη Παρασκευή) ili Strasni petak je hrišćanski praznik kojim se obeležava stradanja Isusa Hrista, njegovo raspeće na časni krst i njegova smrt za spasenje sveta. Toga dana, Crkva se seća događaja koji su neposredno prethodili Hristovom Raspeću; počevši od izvođenja Isusa Hrista pred sud Pontija Pilata, neuspelog pokušaja da Ga optuže, pa do glasnog vikanja judejskog naroda: “Raspni Ga!”; nošenja krsta kroz grad, na putu prema Golgoti; […]

NEDELjA MUKE GOSPODNjE: CVETNICA

by fr.Petar

  Molitva dana: Svemogući večni Bože, u svojoj nežnoj ljubavi prema ljudskom rodu poslao si Sina svoga, Spasitelja našega Isusa Hrista, da uzme našu prirodu i podnese smrt na krstu, da bi nam dao primer svoje velike poniznosti. Daj milostivo da možemo slediti primer Njegovog trpljenja, da uzmemo udeo u Njegovom vaskrsenju; po Hristu Isusu […]

Sveti Josif – 19.mart

by fr.Petar

Moliva dana: O Bože, koji si od porodice tvoga sluge Davida podigao Josifa da bude čuvar tvog utelovljenog Sina i suprug njegove majke Device: Daj nam milost da oponašamo njegov pravedni život i poslušnost tvojim zapovestima; kroz Isusa Hrista našeg Gospoda, koji živi i caruje sa Tobom i Svetim Duhom, jedan Bog, sada i zauvek. […]

Hrišćanska sloboda

by fr.Petar

Hrišćanska sloboda Hristos vas je oslobodio za slobodu. (Galatima 5,1) Ako vas, dakle, Sin oslobodi, vićete stvarno slobodni. (Jovan 8,36)

BOGORODICA (Luka 1,26-38)

by fr.Petar

U istoriji hrišćanske teologije često vidimo teološke greške kako poput varnica idu do ekstrema u suprotnim pravcima. Teološki liberalizam, populanar pri kraju 19. i tokom početka 20. veka, suštinski je ignorisao transcedentalno gospodstvo Boga i usmerilo se u potpunosti na Njegovu imanentnu prisutnost. Bog u učinjen takvim delom ovoga sveta da nije mogao biti razdvojen […]