1.Jovanova 5,1.
Svako, ko veruje da je Isus Mesija, rođen je od Boga, i svako, ko voli roditelja voli i onoga koji je od njega rođen.

Kao što i evanđelje po Jovanu naučava da milost koja obnavlja jeste monergistička, prethodni ljudskoj veri, ista istina je evidenta u Jovanovoj prvoj poslanici. Na primer, pogledajmo citirani odlomak. Zapazite da izraz ‘ko veruje’ u rečenici ‘Svako ko veruje’ (Ili svako verujući) je u prezentu aktivu u nominativu, što ukazuje na trajnu veru. Kao kontrast, kada Jovan piše da svi koji veruju ‘jesu rođeni od Boga’, ‘rođen je’u perfektu pasivu indikativu, što znači da je u pitanju akcija koja se već dogodila u prošlosti (završena je) a koja ima trajne efekte u sadašnjosti. U 1.Jovanova 5,1, drugim rečim, akcija u prezentu pasivu indikativu (obnova) prethodi i uzrokuje akciju u prezentu aktivu participu (vera). Rezultat je jasan: Božije delo obnove prethodi verovanju. Implikacija, stoga, jeste da je Božije delo obnovljenja stvorilo veru koju čovek potrebuje da bi poverovao.

Upotreba perfekta u 1.Jovanovoj 5,1 se takođe može pronaći i u 1.Jovanova 2,29; 3,9; 4,7; 5,4.18; U ovim tekstovima takođe učimo da biti pravedan (2,29), odupreti se grehu (3,9), voleti Boga i bližnje (4,7), imati spasonosno znanje o Bogu (5,4) i uzdržavanje od greha (5,18) sve rezultuje od i ujedno jeste uzrokovano obnovljenjem.