Molitva dana: O Bože, koji si se na svetoj planini otkrio izabranim svedocima tvog voljenog Sina, predivno preobraženog u beloj odeći slave: Milostivo dozvoli da mi, koji smo oslobođeni od uznemirenja ovoga sveta, možemo verom videti Cara u njegovoj lepoti; koji sa tobom, o Oče i tobom, o Sveti Duše, živi i caruje, jedan Bog u vekove vekova. Amin.

Čitanja:
Prvo čitanje: Izlazak 34,29-35
Psalam 99
Drugo čitanje: 2.Petrova 1,13-21
Evanđelje: Luka 9,28-36

Ne smemo sumnjati da je ovaj veličanstveni prizor namenjen da ohrabri i osnaži učenike našeg Gospoda. Oni su upravo slušali o krstu i mučenju, samoodricanju i patnjama kroz koje moraju proći ako žele da budu spašeni. Sada su bili ohrabreni pogledom na “slavu koja dolazi”, i nagradu koju će sve verne sluge svog Učitelja primiti jednog dana. Oni su videli dan slabosti svog Učitelja. Sada su mogli videti, na nekoliko minuta, oblik i vrstu Njegove sile u budućnosti. Hajde da nam uteha bude pomisao da postoje dobre stvari koje očekuju sve pravoverne hrišćane koje će nadoknaditi sve patnje u sadašnjosti. Sada je vreme da nosimo krst i da delimo poniželje sa našim Spasiteljem. Kruna, carstvo i slava tek dolaze.

Neka nam bude uteha blagoslovena pomisao da postoji vaskrsenje i život. Nije sve gotovo kada poslednji put izdahnemo. Postoji drugi svet posle groba. Ali, iznad svega, hajde da se utešimo u pomisli da je, dok ne dođe taj dan i vaskrsenje, Božiji narod sigran sa Hristom. Postoji mnogo stvari o njihovom trenutnom stanju, nesumnjivo, koje su veoma tajanstvene. Gde oni trenutno borave? Da li znaju nešto o trenutnim događajima na zemlji? Postoje pitanja na koja ne znamo odgovor. Ali dovoljno nam je da znamo da Isus brine o njima i da će ih dovesti sa Njim sudnjeg dana. On je pokazao Mojsija i Iliju svojim učenicima na Gori Preobraželja i On će pokazati nama sve one koji su zaspali sa Njim, kada ponovo dođe. Naša braća i sestre u Hristu su u dobrim rukama. Oni nisu izgubljeni već su otišli pre nas.

Hajde da se potrudimo da ta Hristova smrt bude temelj našeg pouzdanja. Ništa drugo neće nas utešiti u vreme smrti i sudnjeg dana. Nasa sopstvena dela su nesavršena i nedovoljna. Naši gresi su brojniji od naše kose na glavi (Psalam 40,12). Hristova smrt za naše grehe i vaskrsenje za naše opravdanje mora biti naše jedino opravdanje, ako želimo da budemo spašeni. Srećan je onaj čovek koji je naučio da odustane od svojih dela i da slavi jedino krst Hristov. Kada su sveci u slavi u Hristovoj smrti videli toliku lepotu da su morali da pričaju o tome, koliko bi onda tek trebalo da pričaju o njoj grešnici na zemlji.

“I ču se iz oblaka glas koji govoraše: ‘Ovo je Sin moj ljubljeni, njega slušajte.'” Taj glas bio je glas Boga Oca noseći ukor i lekciju. Taj glas objavio je petru da koliko god su veliki Mojsije i Ilija, pred njim je stajao Onaj koji je daleko uzvišeniji od njih dvojice. Oni su bili samo sluge, On je Sin Kralja. Oni su bili samo zvezde; On je Sunce. oni su bili samo svedoci, On je Istina.

Neka ove uzvišene reči Oca zauvek odzvanjaju u našim ušima i budu ključ naše vere. Hajde da poštujemo propovednike zbog svog Učitelja. Hajde da sledimo njih sve dok oni slede Hrista. Ali naš glavni cilj trebalo bi da bude da slušamo Hristov glas i sledimo Njega gde god On išao. Neka ljudi pričaju, ako žele, o glasu crkve. Neka drugi govore: “Ja slušam svog propovednika ili tog sveštenika.” Ne smemo nikada biti zadovoljni sve dok nam Duh ne posvedoči da čujemo Hrista i da smo Njegovi učenici.

Srećan praznik Preobraženja.