Molitva:
Svemogući Bože, podari nam milost da možemo odbaciti dela tame i staviti na sebe oklop svetlosti, sada u ovom smrtnom životu u kome nas je Tvoj Sin Isus Hristos posetio sa najvećom poniznošću, da bismo poslednjega dana, kada ponovo dođe u svojoj uzvišenoj Slavi, da sudi živima i mrtvima, mogli ustati u večni život, kroz Njega koji živi i vlada sa Tobom i Svetim Duhom, sada i uvek. Amin.
Poslanica: Rimljanima 13,8-14.
Evanđelje: Matej 21,1-13.
1. Isus objavljuje svoju carsku vlast jašući na magaretu (Zaharija 9,9)
Prvo, zapazite Matej 21,1-5. Isus šalje dvojicu od svojih učenika da nabave magare. Stih 2: ‘Idite u selo što je prema vama, i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom; odvežite i dovedite mi.’ Zašto? Šta to radi? Zašto ćeli da jaše do Jerusalima na magaretu? Nikada ranije nije učinio takvu stvar. Matej nam govori zašto u stihovima 4 i 5: ‘A ovo se dogodilo da se ispuni što je rekao prorok: Kažite kćeri Sionovoj: evo car tvoj dolazi ti krotak i jašući na magarici i na magaretu, mladučnetu tegleće životinje.’
Ovaj citat je iz proroka Zaharije (9,9). Isus je izabrao da deluje u ispunjenju ovog proročanstva i da objavi svoju carsku vlas time što će ujahati na magaretu. To znači, da, ja jesam car, jer upravo je to ono što je prorok mislio: ‘Gledaj svoga cara.’ On govori: ‘Ja sam nešan i pun ljubavi. Ne dolazim da vas pokorim. Dolazim da vas spasem. Ovoga puta. Danas je dan spasenja.’
Da li on dolazi samo za ‘ćerku Sionovu’, Izrael? Pogledajte kontekst u Zahariji 9,9.10 – Isus je dobro poznavao kontekst.
‘Raduj se mnogo, kćeri sionska. Kliči obednički, kćeri jerusalimska. Evo, dolazi ti tvoj car. On je pravedan i spasen, ponizan je i jaše na magardu, na magaretu, mladunčetu magarice. Uništiću bojna kola u Jefremu i konje u Jerusalimu. Bojni lukovi biće uništeni. I on će o miru govoriti narodima. Njegova će vlast biti od mora do mora i od Reke do krajeva zemaljskih.’
Ovo je prva objava. Isus namerno deluje u ispunjenju Zaharije 9,9 i objaljuje svoju poniznu, nežnu, spasonosnu, carsku vlast. I poziva tebe da je prihvatiš.
2. Isus objavljuje svoju carsku slavu tako što čisti Hram (Isaija 56,7)
Drugo, u stihovima 12 i 13 čitamo: ‘I uđe Isus u hram i istera sve koji su prodavali i kupovali u hramu, te ispremeta stolove menjača i stolice prodavaca golubova, i reče im:napisano je: Moj dom zvaće se dom molitve, a vi od njega činite razbojničku pećinu.’ Nemojte misliti da ovaj slabi, nežni, voljeni Car Spasitelj nije imao strasti za Očevu slavu.
Zatim, da bi objasnio šta radi, citira Isaiju 56,7. Stih 13: ‘I reče im: napisano je: Moj dom zvaće se dom molitve, a vi od njega činite razbojničku pećinu.’ Ovo su dve stvari koje čine ovu akciju i ovaj citat iz Starog zaveta toliko začajnim. Jedan je u tome da kontekst Isaije govori o dolazećem carstvu Božijem, i stoga Isus sebe stavlja u poziciju dolazećeg Cara. Drugi, kontekst jeste globalan, nije samo Jevrejski. Poslušajmo Isaiju 56,6-8: ‘Tuđince koji su stali uz Gospoda da mu služe, da vole Gospodnje ime i da mu budu sluge, sve koji drža sabat i ne skrnave ga i koji se drže mog saveza, dovešću na svoju svetu goru i razveseliću ih u svom domu molitve. Njihove žrtve paljenice i druge žrtve biće mu ugodne na mom oltaru. Moj dom zvaće se dom molitve za sve narode. Ovako govori Suvereni Gospod Gospod, koji skuplja rasejane Izraelce: Skupiću k njima i druge pored onih koji su već skupljeni.’
Stoga kada Isus bira proroček reči da protumači svoje delo u hramu, on bira da podvuče njegov dolazak na magaretu kao cara i činjenice da njegova carska vlast jeste ‘za sve narode.’ On je ljubomoran da otvori Očevu kuću tebi za molitvu.
3. Isus objavljuje svoju carsku slavu isceljenjem (Isaija 35,4-6)
Treće, u stihu 14. rečeno nam je: ‘I pristupiće mu slepi i hromi u hramu, i izleči ih.’ Zamisli kakav uticaj je ovo imalo. Govorimo o najprometnijem mestu u gradu – hramu. Govorimo o slepim ljudima, o hromim ljudima koji ne mogu da hodaju – paralizovani. Ovo je bila javna demonstracija nečega. Čega?
Već nam je barem jednom bilo rečeno. Kada je Jovan Krstitelj bio u zatvori, pitao je Isusa preko svojih učenika:’Da li si ti onaj koga očekujemo, ili da čekamo drugog?’ Drugim rečima, da li si očekivani car Izrailjev, Mesija? Isus šalje odgovor nazad Jovanu i zapisan je u Mateju 11,4.5: ‘Isus im odgovori i reče: idite i javite Jovanu šta slušate i gledate: slepima se vraća vid i hromi hodaju, gubavi se čiste i gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se propoveda evanđelje.’ Drugim rečima, ‘Da, Ja sam očekivani car.’
Zašto? Zašto isceljenje slepih i hromih u hramu nakon dolaska u Jerusalimu na magaretu znači: Ja sam očekivani car? Zato što u Isaiji 35 prorok opisuje dolaze carstvo Mesije sledećim rečima: ‘Recite onima koji su u srcu zabrinuti: Budite jaki, ne bojte se. Evo, vaš Bog će doći s osvetom, Bog će izvršiti odmazdu. On će doći i spašće vas. Tada će se otvoriti oči slepima i uši gluvima otvoriće se. Tada će hrom skakati kao jelen, jezi nemoga radosno će klicati. Jer će u pustinji provreti vode i potoci u pustoj zemlji.’ (Isaija 35,4-6).
Isus je došao na magaretu, ponizno, nežno i strpljivo; došao je čisteći Plevu kući i čineći je kućom molitve za sve narode; došao je isceljujući slepe i hrome – sve da bi pokazao kakvo je carstvo sada i kakvo će se ispuniti u periodu koji dolazi. To nije carska vlast nad carevima, već i nad bolestima i celom prirodom. Nećemo biti samo bezbedni od bolesti kada doše. Bićemo bezbedni i sveti – apsolutno sveti. Sada je prihvatljivo vreme, sada je dan spasenja. Veruj mu. Prihvati njegovu amnestiju. Postani njegov podanik.
4. Isus objavljuje svoju carsku vlast svojim odgovorom deci (Psalam 8)
Konačno, Isus objaljuje svoju carsku vlast odgovorom na ono što deca i narod čine i govore. U stihu 8 mnoštvo je raširilo svoje ogrtače na putu ispred njega. Ovo su učinili kada se car krunisao u Starom zavetu (2Carevima 9,13). U stihu 9 mnoštvo je uzvikivalo, ‘Hosana (spasenje) Sinu Davidovu (nada za cara poput Davida); Blagosloven je Onaj koji dolazi u ime Gospodnje’. (Ovo su reči iz Psalma 118,25.26)
Zatim u stihu 15 deca uzvikuju istu stvar: ‘Hosana Sinu Davidovu.’Drugim rečima, ‘Car je ovde, car je ovde!’Međutim, glavni sveštenici postaju ljuti. I u stihu 16. govore, ‘Čuješ li šta ovi govore?’ Mislim da su jednostavnije mogli reći, ‘Da li čuješ šta ovo mnoštvo govori? Da li si video šta su radili kada su stavili svoje ogrtače na put?’ Oni ne mogu da veruju da Isus ove izjave ostavlja bez izazova.
Isus je odgovorio na njihovo pitanje za jednom jednostavnom rečju. I oni su bili apsolutno zadivljeni citatom iz Psalma 8. Oni su rekli, ‘Da li čuješ šta ova deca govore?’. A Isus je odgovorio u stihu 16, ‘A Isus im reče: da; zar nikada niste čitali: Iz usta dece i odojčadi spremio si sebi hvalu?’
Ono što je zadivljujuće u vezi ovoga jeste da se odnosi na Boga. ‘O Gospode, Gospode naš, kako je slavno ime tvoje po svoj zemlji. O veličanstvu tvoem govori se nad nebesima. Iz usta dece i odojčadi pokazai si silu svoju, zbog protivnika svojih, kako bi zaustavio neprijatelja i osvetnika.’ (Psalam 8,1.2)Nemojte ovo da propustite. Isus prihvata hvalu dece i onda objašnjava to citiranjem pslama gde deca slave Boga.
Car je došao i dolazi ponovo
Ovde je zaključna objava i poziv: Isus je prvi ptu došao, i doćiće ponovo, kao car careva. Car Izrailja, car svih naroda, car prirode i univerzuma. Sve dok ponovo ne dođe, imamo dan amnestije i oproštenja i strpljenja. On je još uvek spreman da spasi svakoga ko Ga ispovedi kao Cara i Spasitelja. Dođi Hristu. Spoznaj Hrista. Ispovedi Hrista.Živi život sa Hristom.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.