BOG može da zaštiti svoje sluge. On poseduje nenadmašnu moć (Postanje 17,1).  Poput nezaustavljive plime, kada Bog primenjuje svoju silu to se ne može sprečiti.  Pošto on može učiniti sve što mu je volja, možemo se upitati da li će On upotrebiti svoju moć da zaštiti svoj narod?

Psalam 46,2 nam pruža odgovor.  Možemo biti apsolutno uvereni  u njegovo obećanje da će pružiti zaštitu (Titu 1,2).  Osmotrimo neke živopisne ilustracije koje Bog koristi da bi opisao svoju zaštitničku brigu.

Bog je Pastir a mi smo njegov narod i njegovo stado (Psalam 23,1; 100,3).  Nema puno životinja koje su tako bespomoćne kao ovce. Pastir iz biblijskih vremena morao je biti hrabar da bi zaštitio svoje ovce od lavova, vukova i medveda, kao i od lopova (1.Samuilova 17,34.35; Jovan 10,12.13).  Ali bilo je situacija kada je bila potrebna nežnost prilikom pružanja zaštite ovcama. Kada bi se ovca ojagnjila daleko od tora, brižni pastir bi stražario pored majke kada je ona bespomoćna i zati bi uzeo bespomoćno jagnje i odneo ga u tor.

Time što sebe upoređuje sa pastirom, Bog nas uverava u to da iskreno želi da nas štiti (Jezekilj 34,11-16).  Prisetimo se kako je Bog opisan u Isaiji 40,11: ‘Kao pastir će on stado svoje pasti, u naručje svoje uzeće jaganjce, nosiće ih u nedrima.’ Kako bi se malo jagnje moglo naći u nedrima pastira u naborima njegove haljine? Jagnje bi moglo prići patiru, možda mu čak gurkati nogu. Međtuim, pastir je taj koji se mroa sagnuti, podići ga i nežno ga smestiti da bude sigurno u njegovim nedrima.  Kakva dirljiva slika toga koliko je naš Veliki Pastir spreman da nas zakloni i zaštiti.

Polovice 18,10 kažu: ‘Tvrda kula ime je Gospodnje, k njoj se pravednik utiče i zaklon nalazi.’ U biblijska vremena u divljini su se ponekad gradile kule kao siguran mesta utočišta.  Ali, od onoga ko se nalazio u opasnosti zavisilo je da li će pobeći u takvu kulu i naći sigurnost.  Slično je s nalaženjem utočišta u Božijem imenu. To ne znači jednostavno ponavljati Božje ime.  Umesto toga, potrebno je da poznajemo Onoga ko nosi to ime i da imamo poverenja u njega, kao i da živimo u skladu s njegovim pravednim merilima.  Kako je ljubazno s Božije strane što nas ohrabruje da će, ako mu se obratimo s verom, biti kula koja će nas štititi.