Blog

1120 of 144 items

Slika Hristova

by fr.Petar

„Jer koje je unapred znao, njih je predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina, da on bude prvenac među mnogom braćom“ (Rim 8,29). To je neshvatljivo veliko obećanje koje je dato onima koji su pozvani da slede Isusa Hrista, da će biti jednaki Hristu. Oni treba da nose njegovu sliku kao braća prvorođenog Sina Božijeg. […]

ANGLIKANCI I PRAVOSLAVCI U EKUMENSKOM DIJALOGU

by fr.Petar

Anglikanska crkva Severne Amerike (ACNA) i Pravoslavna crkva Amerike (OCA) održale su ekumensku molitvu u četvrtak 18.avgusta. Tom prilikom je nastavljen ekumenski dijalog između ove dve crkve koje su u zadnjih nekoliko godina vrlo bliske. Nakon ekumenske molitve, mitropolit je arhiepiskopu poklonio ikonu američkih svetaca, Sv.Sebastijana, Sv.Tihona i Sv.Jovana. Ova tri svetitelja su 8.decembra 1900 […]

by fr.Petar

„Svaki dakle koji sluša ove moje reči i izvršuje ih, biće kao mudar čovek, koji sazida kuću svoju na steni. I pade kiša i dođoše bujice, i dunuše vetrovi i navališe na onu kuću – i ne pade; jer beše utemeljena na steni. I svaki koji sluša ove moje reči a ne izvršuje ih, biće kao ludi čovek, koji sazida kuću svoju na pesku. […]

Skrivenost pobožne vežbe

by fr.Petar

„A kada postite, ne budite namrgođeni kao licemeri; jer pomračuju svoja lica, da se pokažu ljudima kako poste; zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada postiš, pomaži svoju glavu i operi svoje lice, da se ne pokazuješ ljudima da postiš, nego Ocu svome koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratiće ti“ Mt 6,16–18. […]

Slika Hristova

by fr.Petar

„Jer koje je unapred znao, njih je predodredio da budu saobrazni liku njegovoga Sina, da on bude prvenac među mnogom braćom“ (Rim 8,29). To je neshvatljivo veliko obećanje koje je dato onima koji su pozvani da slede Isusa Hrista, da će biti jednaki Hristu. Oni treba da nose njegovu sliku kao braća prvorođenog Sina Božijeg. […]

ODLUKA I PLOD

by fr.Petar

‘Ne bojte ih se dakle; jer ništa nije skriveno što se neće otkriti, niti tajno što se neće doznati. Što vam govorim u mraku, kažite na svetlosti; i što na uho čujete, objavite sa krovova. I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Nego se više bojte onoga koji može i dušu i telo da upropasti […]

by fr.Petar

1.Jovanova 5,1. Svako, ko veruje da je Isus Mesija, rođen je od Boga, i svako, ko voli roditelja voli i onoga koji je od njega rođen. Kao što i evanđelje po Jovanu naučava da milost koja obnavlja jeste monergistička, prethodni ljudskoj veri, ista istina je evidenta u Jovanovoj prvoj poslanici. Na primer, pogledajmo citirani odlomak. […]

S BLAGOŠĆU I SA POŠTOVANjEM

by fr.Petar

Kada prvi put čujemo reč apologetika, neki od nas pomisle na modernu reč izvinjenje. Često smo skloni da zaključimo da je uloga apologetike da se izvinjava zbog hrišćanske vere. Ipak, reč apologija proizilazi iz grčke reči apologia, što znači ‘dati odgovor’ ili ‘odbraniti’. Apologetika nije izvinjavanje, to je odgovor – odbrana onoga što verujemo. Apostol […]

Blagovest – naveštenje Gospodnje (premešteno slavlje sa 25.marta)

by fr.Petar

Molitva dana: Izlij svoju milost u naša srca, o Gospode, da mi koji znamo utelovljenje Tvoga Sina Isusa Hrista, objavljeno od anđela Devici Mariji, možemo Njegovim krstom i mukom biti dovedeni do slave Njegovog vaskrsenja; koji živi i caruje sa Tobom, u jedinstvu Svetoga Duha, jedan Bog, sada i zauvek. Amin.       Čitanja […]

HRISTOS VASKRSE! VAISTINU VASKRSE!

by fr.Petar

Molitva dana: Bože, radi našeg otkupljenja Ti si svoga Jedinorođenoga Sina predao u smrt na krstu i njegovim slavnim vaskrsenjem nas oslobodio sile neprijatelja; daj da svakodnevno umiremo grehu, da bismo zauvek mogli živeti sa Njim u radosti Njegovog vaskrsenja;  po istom Gospodu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji sa Tobom i Svetim Duhom živi […]